Ta witryna używa plików cookies (ciasteczek) w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies i Polityce Ochrony Prywatności. Rozumiem
| załóż konto | zaloguj | 2024-07-18 15:32:14
 

  Ogólne warunki sprzedaży

  I. Postanowienia ogólne


  1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez "LAMEX Spółka Komandytowa" jako sprzedawcę.
  2. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:
   1. Sprzedawca - "LAMEX Spółka Komandytowa" z siedzibą w Lipówkach przy ulicy Radosnej 10;
   2. Kupujący - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent LAMEX Spółka Komandytowa);
   3. Strony - Sprzedawca i Kupujący;
   4. Ogólne Warunki - niniejsze „Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez "LAMEX Spółka Komandytowa";
   5. Towar - towary handlowe sprzedawane przez LAMEX Spółka Komandytowa w ramach umowy z kontrahentem.
  3. Niniejsze Ogólne Warunki są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Tym samym, strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.
  4. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

  II. Zawarcie umowy


  1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w formularzu na stronie www.lamex.pl. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem zastrzeżeń do niej w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży została zawarta.
  2. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.
  3. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie, pocztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila. Postanowienie to dotyczy w szczególności, zamówień i potwierdzeń zamówień.

  II. Przejście ryzyka


  1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu, a w przypadku wysyłki towaru z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

  IV. Cena


  1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.
  2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia lub w umowie, a jeśli termin nie został tam wskazany, w terminie wskazanym w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT.
  3. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.
  5. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy  nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.
  6. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu w umowie kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go cofnąć lub zmienić w każdym czasie. Uprawnienie to dotyczy wszystkich umów i zamówień, których przedmiot nie został jeszcze wydany Kupującemu. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest zapłacić za towar przed jego wydaniem.

  V. Realizacja zamówienia


  1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji lub anulowania potwierdzenia zamówienia w przypadku awarii, anulowania lub opóźnienia dostaw przez producenta lub dostawcę Sprzedającego lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, których Sprzedawca nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie mógł przewidzieć.
  2. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za działanie siły wyższej. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne do Sprzedawcy i któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z należytą starannością. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: strajk generalny, walki wewnętrzne w kraju lub za granicą, blokada przejść granicznych, portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy eksportu lub importu, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, Sprzedawca nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie mógł przewidzieć.

  VI. Odbiór towaru


  1. Kupujący zobowiązuje się do starannego i dokładnego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja towaru. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z umową i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym i dokładnym zbadaniu towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.

  VII. Wady rzeczy sprzedanej


  1. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi i formułowania jakichkolwiek żądań wobec Sprzedającego.
  2. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, bądź w panelu serwisowym na stwonie www. przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa. W swoim zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia i nieuwzględnienia reklamacji podać  dokładny opis usterki towaru a  na każde żądanie Sprzedającego także inne, niezbędne do rozpatrzenia reklamacji dokumenty, zdjęcia, informacje. Odmowa udzielenia dodatkowych wyjaśnień, uzupełnienia niezbędnych dokumentów będzie równoznaczna z cofnięciem reklamacji przez Kupującego. 
  3. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie elektronicznej, po oględzinach reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.
  4. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy w przypadku, gdy wady towaru spowodowane są niewłaściwym składowaniem lub transportem wewnętrznym u Kupującego lub jego partnera handlowego.
  5. Kupujący nie  może powoływać się na wady towaru w przypadku stosowania przez siebie niewłaściwego procesu technologicznego złego doboru materiału i jego zakupu w stosunku do wymagań procesów i dokumentacji technicznej.
  6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy, jak również przed dokonaniem oględzin i  rozpatrzeniem reklamacji sprzedał, przerobił sam lub u swojego partnera handlowego część lub całość zakupionego towaru,  posiadając wiedzę o jego brakach, uszkodzeniach czy niewłaściwych parametrach.
  7. Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
  8. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

  VIII. Opóźnienia w płatnościach i wydaniu, odpowiedzialność


  1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe.
  2. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.
  3. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części. Kupujący nie ma prawa (o ile takie prawo będzie mu przysługiwać) odstąpić od umowy w części wykonanej.

  IX. Właściwości sądu, prawo


  1. Sądem właściwym do roztrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Siedlcach.
  2. Do umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego

  X. Inne postanowienia


  1. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych wrunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.
  2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać bedą uprzednią wolę stron w skuteczny sposób.


  W razie jakochkolwiek pytań, problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt -
  slawek@lamex.com.pl