Ta witryna używa plików cookies (ciasteczek) w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies i Polityce Ochrony Prywatności. Rozumiem
| załóż konto | zaloguj | 2024-05-29 10:26:57
 

  Regulamin

  § 1 Definicje


  Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Operator/e-hurtownia - "LAMEX Spółka Komandytowa"
  2. Klient/Kontrahent - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży
  3. Administrator - Osoba/osoby prowadzące i administrujące stronę internetową www.lamex.com.pl oraz www.lamex.pl
  4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach hurtowni LAMEX Spółka Komandytowa
  5. Towar - produkty prezentowane przez "LAMEX Spółka Komandytowa"
  6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Lamex Spółka Komandytowa a klientem
  7. Zamówienie - oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określający w szczególności rodzaj i liczbę towaru
  8. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

  § 2 Postanowienia ogólne


  1. Hurtownia Lamex Spółka Komandytowa zarejestrowana pod adresem www.lamex.pl/ oraz www.lamex.com.pl, zwanymi dalej „e-hurtownią”, prowadzone są przez LAMEX Spółka Komandytowa z siedzibą w Lipówkach przy ulicy Radosnej 10, pod numerem REGON : 520774035, NIP 8262213764, KRS 0000940698.
  2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu lamex.com.pl oraz lamex.com.pl, zakres odpowiedzialności operatora oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
  3. Serwis niniejszy ma na celu usprawnienie dotychczasowej współpracy handlowej Stron poprzez umożliwienie dostępu – za pośrednictwem internetu – do informacji Operatora i usług przez niego świadczonych w zakresie i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
  4. Do korzystania z serwisu oraz składania zamówień na produkty, niezbędnym jest posiadanie:
   1. działalności gospodarczej, potwierdzonej wpisem do ewidencji;
   2. aktywnego konta u nas w hurtowni
  5. W ramach informacji i usług określonych powyżej w ust. 3 mieszczą się:
   1. pozyskiwanie informacji dotyczących towarów oferowanych do sprzedaży przez Operatora oraz dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez Operatora, na podstawie zamówienia Użytkownika;
   2. pozyskiwanie informacji dotyczących przewozu towarów nabytych przez Użytkownika od Operatora;
   3. pozyskiwanie informacji zawartych w komputerowym systemie Operatora, dotyczących dokonanych przez Użytkownika płatności z tytułu zawartych z Operatorem umów sprzedaży oraz historii rozrachunków Stron.
  6. Operator umożliwia klientom składanie zamówień, stanowiących ofertę nabycia towarów z asortymentu Lamex Spółka Komandytowa dostępnego w e-hurtowni.
  7. Operator oświadcza, że skorzystanie z jakichkolwiek usług, czy informacji możliwe będzie tylko na podstawie przyznanego Klientowi loginu i hasła, wprowadzonego przez Klienta na stronie Operatora, przy aktywacji usługi.
  8. Warunkiem dokonania zakupu w hurtowni internetowej jest akceptacja regulamin.
  9. Podane przez Klientów dane osobowe Operator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). Przetwarzanie danych osobowych zostało szczegółowo opisane w polityce prywatności.

    § 3 Rejestracja


  1. W celu rejestracji w e-hurtowni należy wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować regulamin.
  2. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że przeczytał regulamin i zgadza się na treść w nim zawartą.
  3. Rejestracja w e-hurtowni, jak również korzystanie z funkcjonalności e-hurtowni są nieodpłatne.
  4. Klientem uprawnionym do składania zamówień poprzez e-hurtownię są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) Prawo przedsiębiorców 1807 z późn. zm.).
  5. Po zarejestrowaniu się w e-hurtowni każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  6. W celu usunięcia konta Klienta z e-hurtowni LAMEX Spółka Komandytowa, należy skontaktować się z działem handlowym.
  7. Wypowiedzenie umowy zawartej przy aktywacji dostępu do serwisu lamex.com.pl nie zwalnia Stron z obowiązku zaspokojenia wszelkich zobowiązań powstałych i niezaspokojonych przez którąkolwiek ze stron do dnia wypowiedzenia niniejszej umowy.
  8. Operator zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do serwisu bez podania przyczyny.
  9. Operator ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika. 

  § 4 Zasady korzystania z serwisu Lamex


  1. Klient uzyskuje możliwość korzystania z e-hurtowni z chwilą aktywacji konta.
  2. Klient odpowiada za zachowanie w tajemnicy loginu oraz hasła.
  3. Klient odpowiada za korzystanie z przydzielonego loginu oraz hasła, przez osoby, które się nim posługują.
  4. Dostęp do e-hurtowni następuję poprzez zalogowanie się Klienta na stronie e-hurtowni.
  5. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody LAMEX Spółka Komandytowa.
  6. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z serwisu przez Klienta, lub do odstąpienia od realizacji zamówienia przy poinformowaniu o tym Klienta w szczególności, gdy zamówienie zostało złożone:
   1. z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła Klienta przez osoby nieupoważnione,
   2. z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar,
   3. przez Klienta co do którego zachodzi podejrzenie niewypłacalności,
   4. z naruszeniem regulaminu.
  7. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.
  8. Różnice w wyglądzie towarów prezentowanych w sklepie internetowym wynikające z konfiguracji sprzętu komputerowego a w szczególności ustawień rozdzielczości i kolorów monitora – nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
  9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. Nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
   2. Korzystania z e-hurtowni w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania w szczególności przez używanie określonego oprogramowania bądź urządzeń
   3. Nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-hurtowni nie zamówionej informacji handlowej(spam)
   4. Korzystania z e-hurtowni w sposób nieuciążliwy dla klientów i administratorów
   5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-hurtowni, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
   6. Korzystania z e-hurtowni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu,a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

  § 5 Warunki realizacji zamówień


  1. Zamówienia za pośrednictwem e-hurtowni można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
  2. Wybór towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
  3. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśniecia przycisku oznaczającego termin "zamawiam", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danch, oraz zmian w zakresie zamawianego tawaru. W tym celu należy kierować sie wyświetlanymi dla Klienta komunikatami oraz informacjami zawartymi na stronie Operatora.
  4. Po podaniu przez Klienta e-hurtowni, wszystkich niezbędnych, do finalizacji zamówienia, danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego przez klienta Zamówienia. Podsumowanie zamowienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu, bądź przedmiotów zamowienia, ceny zamówionych produktów, wybranej metody płatności, wybranej metody dostawy bądź odbioru towaru, spodziewanej daty dostawy zamówienia.
  5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Operatora LAMEX Spółka Komandytowa
  6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta.
  7. Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
  8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Klienta.
  9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
  10. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Operatora zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Operatora o przyjęciu ofert, o której mowa w ust. 4 powyżej.
  11. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Operatora nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Operator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację, drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
  13. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przez Klienta na rachunek bankowy Operatora wskazany na fakturze VAT.
  14. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
  15. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny towarów znajdujących się w serwisie, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień.  

  § 6 Warunki reklamacji


  1. Operator jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty wydania mu rzeczonego produktu przez Operatora.
  2. Operator ma 14 dni kalendarzowych do ustosunkowania się do reklamacji Klienta i poinformowania go o sposobie dalszego postępowania.
  3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Operatora Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru do Operatora i opisem reklamacji.
  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Operator niezwłocznie wymieni produkt wadliwy albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu Operator zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

  § 7 Postanowienia końcowe


  1. Operator – w miarę możliwości i potrzeb – dążył będzie do rozszerzania zakresu informacji i usług udostępnianych w serwisie internetowym. W związku z tym, Operator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmiany zakresu udzielanych informacji i świadczonych usług.
  2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do e-hurtowni, związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych i usuwania awarii, doskonalenia oprogramowania lub usuwania stwierdzonych błędów.
  3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze przez Klienta.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany po zalogowaniu się do serwisu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Operatora. Zmiany regulaminu nie moga naruszać praw nabytych Klientów korzystających z e-hurtowni.
  5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań zostaje niezwłocznie zablokowane konto. Nadto zostają podjęte stosowne działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działania polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
  6. Rostrzyganie ewemtualnych sporów pomiędzy Operatorem a konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepsy prawa Polskiego.

   

  W razie jakichkolwiek pytań, problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt - slawek@lamex.com.pl